Przychodnia SPZOZ Piastun zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://piastunzoz.pl/
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-06.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres mailowy: recepcja@piastunzoz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer tel. 22 723 11 47 lub 22 723 62 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
  • udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia przez Przychodnię Piastun powinno zostać niezwłocznie zrealizowane, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformowanie o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przychodnia Piastun ul. M. Reja 1, 05-820 Piastów.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku Przychodni znajduje się od strony ul. Mikołaja Reja 1. Do głównego wejścia prowadzą schody, które znajdują się na wprost drzwi oraz podjazd dla osób poruszających się na wózku, który jest na prawo od głównych drzwi.
(Poniżej zdjęcie głównego wejścia do budynku Przychodni)

Zdjęcie przedstawia wejście do budynku przychodni, przed wejściem schody

Zdjęcie przedstawia wejście do budynku przychodni, obok wjazd dla wózków inwalidzkich

Po wejściu do budynku głównym wejściem znajdujemy się w Recepcji, gdzie Pacjent może uzyskać wszelkie informacje związane z Przychodnią.
(Poniżej zdjęcie Recepcji)

Wewnątrz budynku, na zdjęcie okienka do rejestracji pacjentów

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych jest zlokalizowane na parkingu przy Przychodni, wjazd od ul. Alei Tysiąclecia.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W przychodni znajduje się dźwig osobowy dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową, zatrzymujący się na każdej kondygnacji. Winda jest przelotowa, co oznacza, że nie ma potrzeby obracania się wózkiem wewnątrz, aby z windy wysiąść. Dźwig zlokalizowany jest na lewo od Recepcji.
(Poniżej zdjęcie wejścia do windy)

Wewnątrz budynku, zdjęcie windy

W przychodni znajdują się schody zaopatrzone obustronnie w poręcz z oznaczeniami dla osób niewidomych i słabowidzących.

Opis dostosowań np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W przychodni jest możliwość skorzystania z oprogramowania do komunikacji alternatywnej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku Przychodni z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Przychodni z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W przychodni można skorzystać z tłumacza języka migowego online, zarówno w gabinecie, jak i rejestracji.