Przychodnia SPZOZ Piastun zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://piastunzoz.pl/
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres
mailowy: recepcja@piastunzoz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
tel. 22 723 11 47, 22 723 62 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie
informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
  • udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia przez Przychodnię Piastun powinno zostać niezwłocznie
zrealizowane, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,
niezwłocznie poinformowanie o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie
możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, może zaproponować
alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, odmówienia realizacji żądania
zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący
żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony
internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury
można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przychodnia POZ Przychodnia Piastun ul. M. Reja 1, 05-820 Piastów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku POZ przychodni Prowadzi wejście główne od ul Reja 1. Na prawo przed
wejściem znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. Na wprost do budynku
prowadzą schody.
(Poniżej zdjęcie wejścia )

Zdjęcie przedstawia wejście do budynku przychodni, przed wejściem schody

Zdjęcie przedstawia wejście do budynku przychodni, obok wjazd dla wózków inwalidzkich

Wchodząc na wprost trafiamy do rejestracji gdzie można uzyskać wszelkie informacje
(Zdjęcie poniżej)

Wewnątrz budynku, na zdjęcie okienka do rejestracji pacjentów

W przychodni znajduje się dźwig osobowy dostępny dla osób z niepełnosprawnością
ruchową
Na lewo od rejestracji
(Zdjęcie poniżej pokazuje wejście do Windy)

Wewnątrz budynku, zdjęcie windy

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu przy przychodni
wjazd od ulicy aleja Tysiąclecia
(zdjęcie poniżej)

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W przychodni znajduje się dźwig osobowy dostępny dla osób z niepełnosprawnością
ruchową zatrzymujący się na każdej kondygnacji winda jest przelotowa czyli nie ma potrzeby
obracania się wózkiem
Na lewo od rejestracji
(Zdjęcie poniżej pokazuje wejście do Windy)

Wewnątrz budynku, zdjęcie windy

W przychodni znajdują się shody zaopatrzone obustronnie poręcz z oznaczeniami dla osób
niewidomych i słabowidzących

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W przychodni jest możliwość skorzystania z oprogramowania do komunikacji alternatywnej

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma
prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren
budynku sądu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz
posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa
asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Możliwość wejścia do budynku Przychodni z psem asystującym nie zwalnia osoby
niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba
niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz
prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W przychodni można skorzystać z tłumacza języka migowego online zarówno w gabinecie jak
i rejestracji.