USŁUGI

SZCZEPIENIA

Informacje o szczepieniach

Wszystkie szczepienia dla dzieci i dorosłych wykonywane są na podstawie zaświadczenia kwalifikującego wydanego przez lekarza.
Zaświadczenie kwalifikacyjne do szczepienia jest ważne 24 godziny.

Dokumentem regulującym kwestię szczepień w Polsce jest Program Szczepień Ochronnych (PSO), aktualizowany każdego roku. Zawiera on listę szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) oraz zalecanych (płatnych). W SPZOZ PIASTUN można wykonać bezpłatne szczepienia obowiązkowe dzieci oraz szczepienia zalecane. Wszystkich informacji o szczepionkach najlepszych dla Państwa dziecka udzieli lekarz pediatra.
Dowiedz się więcej o szczepionkach na www.szczepienia.pl

Sczepienia zalecane:
ENGERIX B (przeciw żółtaczce zakaźnej typu B)
Szczepionka dla dorosłych, 3 dawki w systemie 0 – 1 – 6 miesięcy lub w systemie przyspieszonym 0 – 7 – 21 dni – 1 rok
cena 1 dawki 69 zł
Szczepionka przeciw grypie
Szczepionka sezonowa, 1 dawka od września do kwietnia

Przychodnia PIASTUN oferuje szczepienia ochronne przeciw grypie dla zakładów pracy. Proponujemy konkurencyjne ceny i wykonanie szczepień w miejscu pracy.
Więcej informacji: mgr Ewa Olewińska tel. 22 723 11 47 wew. 4.

Więcej informacji

Sprawdź aktualny kalendarz szczepień

Więcej informacji

Artykuł

Szczepienie

„Przeziębienie sprawcą tragedii”
Jak często nie doceniamy objawów infekcji dróg oddechowych, które jednak często lekceważymy w pędzie codzienności? Czy zdajemy sobie sprawę jak wielkie niebezpieczeństwo na siebie sprowadzamy? Czy mamy świadomość, że możemy temu przeciwdziałać? Czy jesteśmy w stanie zrozumieć, że jednym zastrzykiem rocznie możemy uratować życie swoje lub swoich bliskich? Czytaj dalej

 

Zmiany w Programie Szczepień Ochronnych na 2023 r.

Na podstawie: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2023. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 113

skróty: PCV-13 – skoniugowana 13-walentna szczepionka przeciwko pneumokokom, PCV-20 – skoniugowana 20-walentna szczepionka przeciwko pneumokokom, PPSV-23 – polisacharydowa 23-walentna szczepionka przeciwko pneumokokom, PSO – Program Szczepień Ochronnych

Część I.A. Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku – kalendarz szczepień

1. Zmieniono zapis dotyczący realizacji szczepienia przeciwko gruźlicy. Wskazano, że szczepienie noworodków przeciwko gruźlicy powinno być przeprowadzone na oddziale noworodkowym (zamiast: „przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego”).

2. Z części dotyczącej przypominającego szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce usunięto zapis o realizacji tego szczepienia u dzieci w 10. roku życia (pozostawiono jedynie szczepienie w 6. rż., ponieważ od 2023 r. nie będzie już roczników dzieci podlegających szczepieniu w 10. rż.).

Część I.A1. Wariant szczepień z użyciem szczepionki wysoce skojarzonej

1. Jako wiek podania czwartej dawki szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelits i inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus influenzae typu b wskazano 16–18 miesiąc życia (zamiast: 12. mż.).

Część I.C. Szczepienie poekspozycyjne

1. W części dotyczącej szczepienia przeciwko tężcowi doprecyzowano, że realizacji szczepienia przeciwko tężcowi preparatem zawierającym toksoid tężcowy, zmniejszoną dawkę toksoidu błoniczego i bezkomórkowe komponenty krztuśca (Tdap) dotyczy osób objętych zgodnie z cz. I PSO obowiązkiem szczepienia przeciwko krztuścowi.

Część II. Szczepienia zalecane

1. Doprecyzowano zalecenia szczepienia przeciwko grypie:

  • z części dotyczącej szczepienia preparatem inaktywowanym i „żywym” donosowym usunięto zapis: „Wybór szczepionki (inaktywowanej lub żywej atenuowanej) powinien uwzględniać wiek oraz stan kliniczny pacjenta i być zgodny z zaleceniami producenta.”
  • z części dotyczącej szczepienia przeciwko grypie preparatem „żywym” donosowym usunięto fragment dotyczący grup ryzyka, którym szczególnie zaleca się to szczepienie, natomiast dodano zapis: „Szczepionka żywa atenuowana. Zalecana w związku z przesłankami epidemiologicznymi dzieciom i młodzieży w wieku od 24. miesiąca życia do 18. roku życia bez przeciwwskazań wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego.”

2. Zmieniono zalecenia dotyczące szczepienia przeciwko pneumokokom:

  • wśród osób, którym szczególnie zaleca się szczepienie przeciwko pneumokokom wymieniono dodatkowo osoby dorosłe >50. roku życia,
  • w części z „Uwagami” dodano informację o możliwości realizacji szczepienia przeciwko pneumokokom preparatem skoniugowanym przeznaczonym dla osób w wieku ≥18 lat (dotyczy stosowania nowej skoniugowanej 20-walentnej szczepionki przeciwko pneumokokom [PCV-20] – przyp. red.),
  • zmieniono zalecenia dotyczące szczepienia przeciwko pneumokokom uwzględniając możliwość stosowania PCV-20. Wskazano, że: a) szczepienie dzieci z grup ryzyka realizowane są w schemacie 1 dawka szczepionki 13-walentnej skoniugowanej (PCV-13) oraz 1 dawka szczepionki polisacharydowej 23-walentnej (PPSV-23) w odstępie ≥8 tygodni; u dzieci z zaburzeniami odporności kolejna dawka PPSV-23 po 5 latach, b) szczepienie dorosłych z grup ryzyka realizowane są w schemacie 1 dawka PCV-13 oraz 1 dawka PPSV-23 w odstępie ≥8 tygodni; alternatywnie można podać 1 dawkę PCV-20, c) szczepienia u osób w wieku ≥65 lat realizowane są w schemacie 1 dawka PCV-13 oraz 1 dawka PPSV-23 w odstępie ≥1 roku; alternatywnie można podać 1 dawkę PCV-20.

Część III. Informacje uzupełniające – zasady szczepień przeciwko wybranym chorobom zakaźnym

1. W części dotyczącej szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce:

  • usunięto informacje o realizacji tego szczepienia w 10. roku życia (szczegóły p. wyżej – przyp. red.).
  • dodano zapis o uzupełnianiu zaległego szczepienia obowiązkowego. Wskazano, że dzieci, które nie otrzymały obowiązkowego szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce zgodnie z PSO należy zaszczepić 2 dawkami szczepionki w odstępie ≥4 tygodni, nie później niż do ukończenia 19. roku życia.

2. W części dotyczącej szczepienia przeciwko pneumokokom

  • zdefiniowano grupy ryzyka, u których szczepienie należy realizować w schemacie 3+1; wskazano, że należą do nich dzieci, które: a) są po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego, przebiegającą z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego, b) są zakażone HIV, c) są po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów miąższowych lub przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego, d) chorują na przewlekłe choroby serca, choroby immunologiczno-hematologiczne, w tym małopłytkowość idiopatyczną, ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną, dzieci z anatomiczną lub czynnościową asplenią lub po leczeniu immunosupresyjnym, chorują na przewlekłą niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy, dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności, z chorobami metabolicznymi, w tym chorujące na cukrzycę, z przewlekłymi chorobami płuc, w tym chorujące na astmę.
  • dodano zapis realizacji szczepień wyrównawczych: W przypadku dzieci urodzonych po dniu 31 grudnia 2016 r., które nie zostały poddane szczepieniu obowiązkowemu w terminach zgodnych z kalendarzem szczepień, należy przeprowadzić szczepienie wyrównawcze.

4. W części dotyczącej szczepienia przeciwko ospie wietrznej dodano zapis: „U osób, które już wcześniej otrzymały jedna dawkę szczepionki zawierającej wirusa ospy wietrznej może zostać podana jedna dawka innej szczepionki zawierającej wirusa ospy wietrznej.”

Część IV. Ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień

1. W części dotyczącej szczepień pracowniczych usunięto zapis o finansowaniu ze środków publicznych szczepienia przeciwko WZW typu B pracowników wykonujących zawody medyczne.