Rada Ministrów podjęła istotną decyzję dotyczącą systematycznego wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2024 rok. Uchwała przyjęta przez Ministerstwo Zdrowia kładzie nacisk na poprawę sytuacji kadrowej w onkologii oraz wzmacnianie badań naukowych i innowacji w obszarze walki z nowotworami.

Realizacja harmonogramu na 2024 rok

W ramach harmonogramu na 2024 rok przewidziane są liczne działania mające na celu zwiększenie skuteczności działań przeciw nowotworom. Kluczowe elementy tego planu obejmują:

Poprawę sytuacji kadrowej: Wśród priorytetów znajduje się kontynuacja kampanii informacyjnych i promocyjnych, szczególnie skierowanych do studentów medycyny. Planowane jest również wprowadzenie nowych standardów kształcenia dla pielęgniarek i położnych, zapewniających umiejętności związane z opieką nad chorymi na nowotwory.

Wzmocnienie badań naukowych: Harmonogram zakłada inwestycje w badania naukowe i innowacyjne projekty w dziedzinie onkologii. Poprzez systematyczne rozszerzanie listy leków refundowanych w terapiach onkologicznych, pacjenci zyskają lepszy dostęp do nowoczesnych metod leczenia.

Modernizację infrastruktury: W planach znajdują się inwestycje infrastrukturalne oraz modernizacja istniejących placówek leczniczych, aby zapewnić pacjentom wysokiej jakości opiekę.

Promocję profilaktyki: Kontynuacja kampanii społecznych promujących profilaktykę nowotworów i zwiększenie uczestnictwa w badaniach przesiewowych.

Zakończenie

Przyjęcie harmonogramu wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2024 rok stanowi ważny krok w walce z nowotworami. Dzięki skoordynowanym działaniom na wielu płaszczyznach, państwo podejmuje wyzwania związane z zapobieganiem, diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych, dążąc do poprawy sytuacji pacjentów oraz wspierając innowacje w obszarze onkologii.

Źródło: medexpress.pl