W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z § 3 pkt 1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1395), SPZOZ PIASTUN informuje, jak następuje:

Informacja w sprawie standardu organizacyjnego teleporady:

Teleporady udzielane są w trakcie połączenia telefonicznego z lekarzem POZ (z numerów telefonów: 22 723 11 47, 22 723 62 870).

Zapewnia się następujące sposoby rejestracji pacjentów: rejestracja telefoniczna (22 723 11 47, 22 723 62 87), rejestracja osobista, rejestracja za pośrednictwem poczty elektronicznej (recepcja@piastunzoz.pl), rejestracja za pośrednictwem aplikacji Visimed.

Podczas każdego zapisu na teleporadę aktualizowane są numery telefonów pacjenta, na które lekarz może oddzwonić z dedykowanych numerów. Numery, z których lekarz będzie dokonywał połączenia podawane są pacjentom wraz z przedziałem czasowym, w którym planowane jest przeprowadzenie teleporady.

W przypadku braku nawiązania połączenia, lekarz podejmuje w tym samym dniu co najmniej trzy kolejne próby połączenia z pacjentem. Lekarz oddzwania do pacjenta na numer podany podczas zapisu. W przypadku braku połączenia się z pacjentem czyniona jest adnotacja, że pacjent nie odbiera telefonu.

W czasie trwania stanu epidemicznego pacjenci są w pierwszej kolejności rejestrowani celem uzyskania telepoprady, zaś w trakcie rozmowy telefonicznej z pacjentem lekarz może zdecydować o konieczności wizyty osobistej pacjenta w przychodni, celem przeprowadzenia dodatkowego badania fizykalnego. Tego typu wizyta odbywa się tego samego dnia, chyba że pacjent wybierze inny termin, a jego stan zdrowia na to pozwala.

Instrukcja sposobu realizacji e-recepty:

E-recepty są wystawiane w następujący sposób: Pacjent może złożyć zamówienie na recepty za pośrednictwem poczty elektronicznej (erecepta@piastunzoz.pl lub recepcja@piastunzoz.pl) lub aplikacji Visimed, osobiście, a także składając zamówienie na receptę w wersji papierowej  do specjalnej skrzynki ustawionej przed wejściem do przychodni. Ponadto, zamówienie może zostać złożone podczas teleporady lub wizyty osobistej u lekarza.

Pacjent posiadający internetowe konto pacjenta (IKP) zostaje poinformowany  o wystawieniu recepty za pośrednictwem swego konta. Do pacjentów, którzy nie posiadają IKP, zostaje wysyłana wiadomość tekstowa sms (na udostępniony wcześniej przez pacjenta numer telefonu komórkowego) i/lub informacja za pośrednictwem poczty elektronicznej (na udostępniony wcześniej adres poczty elektronicznej)  z kodem recepty z systemu. W przypadku wystawienia recepty w trakcie teleporady lub wizyty stacjonarnej pacjentowi podawany jest kod do recepty w trakcie trwania konsultacji. Na życzenie pacjenta kod może również zostać wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowej sms lub na aplikację Visimed.

Realizacja recepty następuje poprzez wskazanie w aptece numeru PESEL pacjenta wraz z otrzymanym kodem recepty.

Papierowa recepta może zostać wystawiona także na każde życzenie pacjenta.

Instrukcja sposobu realizacji e-skierowania:

Podczas wizyty (teleporada lub wizyta stacjonarna) lekarz wystawia skierowanie na życzenie pacjenta lub decyduje o tym fakcie sam, w wyniku analizy stanu zdrowia pacjenta.

Skierowanie do poradni specjalistycznej lub do szpitala ma możliwość wystawienia w postaci papierowej lub elektronicznej.

Jeśli dokonuje tego w wersji papierowej, po wystawieniu skierowania – pozostawia je w karcie pacjenta i pacjent musi osobiście skierowanie odebrać.
Jeśli dokonuje tego w sposób elektroniczny, wysyła takie skierowanie do systemu P1. Skierowanie dostaje czterocyfrowy kod, który podajemy pacjentowi (telefonicznie, smsowo, mailowo).
Natomiast jeśli pacjent posiada IKP otrzyma automatycznie smsa z informacją o wystawionym skierowaniu.

Inne skierowania, typu do pracowni diagnostycznej, rehabilitacyjnej, na badania laboratoryjne, póki co wystawiane są tylko w wersji papierowej.

Instrukcja sposoby realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne:

Lekarz ma założone konto wraz z uprawnieniami do systemu internetowego https://ezwm.nfz.gov.pl/ap-zz/user/zz/welcome@default

Zlecenia na wyroby medyczne może wystawiać za pośrednictwem systemu wymienionego powyżej albo za pośrednictwem aktualnie funkcjonującego w placówce systemu medycznego KS SOMED.

Po wystawieniu zlecenia, lekarz podaje pacjentowi nadany kod zlecenia lub na życzenie drukuje wniosek w wersji papierowej. Wówczas pozostawia wniosek w karcie pacjenta, a pacjent musi po takie zlecenie zgłosić się osobiście.

Sposób realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych:

SPZOZ PIASTUN na bieżąco wykonuje badania RTG, USG oraz badania laboratoryjne. Pacjent ze skierowaniem (lub e-skierowaniem) umawia termin przeprowadzenia badania, a następnie zgłasza się do przychodni w tym terminie celem jego przeprowadzenia.

Informacja o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta:

Na stronie www.pacjent.gov.pl każdy pacjent może założyć Internetowe Konto Pacjenta (IKP), które należy potwierdzić profilem zaufanym. Założenie i procedura aktywacji profilu zaufanego: www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

IKP umożliwia m.in. złożenie/zmianę deklaracji wyboru lekarza  POZ, otrzymywanie e-recept, e-skierowań, e-zwolnień oraz powiadomień o wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 (koronawirusa).