SPZOZ Piastun. Ministerstwo Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia. Główny Inspektorat Sanitarny.

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z § 3 pkt 1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1395 z późn. zm.), SPZOZ PIASTUN informuje, jak następuje:

Informacja w sprawie standardu organizacyjnego teleporady:

Teleporady udzielane są w trakcie połączenia telefonicznego z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) z numerów telefonów: 22 723 11 47, 22 723 62 87 lub innego uprzednio wskazanego pacjentowi.

Zapewnia się następujące sposoby rejestracji pacjentów: rejestracja telefoniczna (22 723 11 47, 22 723 62 87), rejestracja osobista, rejestracja za pośrednictwem aplikacji Visimed.

Podczas każdego zapisu na teleporadę aktualizowane są numery telefonów pacjenta, na które lekarz może oddzwonić z dedykowanych numerów. Numery, z których lekarz będzie dokonywał połączenia podawane są pacjentom wraz z przedziałem czasowym, w którym planowane jest przeprowadzenie teleporady.

W przypadku braku nawiązania połączenia, lekarz podejmuje w tym samym dniu co najmniej trzy kolejne próby połączenia z pacjentem. Lekarz oddzwania do pacjenta na numer podany podczas zapisu. W przypadku braku połączenia się z pacjentem czyniona jest adnotacja, że pacjent nie odbiera telefonu.

W czasie trwania stanu epidemicznego pacjenci są w pierwszej kolejności rejestrowani celem uzyskania telepoprady, zaś w trakcie rozmowy telefonicznej z pacjentem lekarz może zdecydować o konieczności wizyty osobistej pacjenta w przychodni, celem przeprowadzenia dodatkowego badania fizykalnego. Tego typu wizyta odbywa się tego samego dnia, chyba że pacjent wybierze inny termin, a jego stan zdrowia na to pozwala.

Od dnia 15 marca 2021 r., świadczenia zdrowotne realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem realizowane będą:

 1. w przypadku, gdy pacjent albo jego opiekun prawny nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:
  1. realizowanych w celu wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej;
  1. związanych z wydaniem zaświadczenia;
 2. w przypadku pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza lub pielęgniarkę POZ wskazanych w deklaracji wyboru złożonej przez pacjenta przed pierwszą wizytą u tego lekarza lub pielęgniarki;
 3. gdy pozostają w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów;
 4. gdy pozostają w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej;
 5. na rzecz dzieci do 6 roku życia, poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, a których udzielanie jest możliwe bez przeprowadzenia badania fizykalnego.

UWAGA! Świadczenia w formie teleporady pozostają jedyną formą udzielania świadczeń wobec: 

 1. pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem), z wyłączeniem dzieci do ukończenia 2 roku życia, których stan zdrowia jest oceniany poprzez przeprowadzenie badania fizykalnego i wywiadu z opiekunem dziecka;
 2. pacjentów skierowanych do izolacji domowej z uwagi na podejrzenie o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem).

Instrukcja sposobu realizacji e-recepty:

 1. E-recepty są wystawiane w następujący sposób: Pacjent może złożyć zamówienie na recepty za pośrednictwem poczty elektronicznej (erecepta@piastunzoz.pl lub recepcja@piastunzoz.pl) lub aplikacji Visimed, osobiście, a także składając zamówienie na receptę w wersji papierowej  do specjalnej skrzynki ustawionej przed wejściem do przychodni. Ponadto, zamówienie może zostać złożone podczas teleporady lub wizyty osobistej u lekarza.
 2. Pacjent posiadający internetowe konto pacjenta (IKP) zostaje poinformowany o wystawieniu recepty za pośrednictwem swego konta. Do pacjentów, którzy nie posiadają IKP, zostaje wysyłana wiadomość tekstowa sms (na udostępniony wcześniej przez pacjenta numer telefonu komórkowego) i/lub informacja za pośrednictwem poczty elektronicznej (na udostępniony wcześniej adres poczty elektronicznej)  z kodem recepty z systemu. W przypadku wystawienia recepty w trakcie teleporady lub wizyty stacjonarnej pacjentowi podawany jest kod do recepty w trakcie trwania konsultacji. Na życzenie pacjenta kod może również zostać wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowej sms lub na aplikację Visimed.
 3. Realizacja recepty następuje poprzez wskazanie w aptece numeru PESEL pacjenta wraz z otrzymanym kodem recepty.
 4. Papierowa recepta może zostać wystawiona także na każde życzenie pacjenta.

Instrukcja w zakresie sposobu realizacji e-skierowania:

Podczas wizyty (teleporada lub wizyta stacjonarna) lekarz wystawia skierowanie na życzenie pacjenta lub decyduje o tym fakcie sam, w wyniku analizy stanu zdrowia pacjenta.

Skierowanie do poradni specjalistycznej lub do szpitala ma możliwość wystawienia w postaci papierowej lub elektronicznej.

Jeśli dokonuje tego w wersji papierowej, po wystawieniu skierowania – pozostawia je w karcie pacjenta i pacjent musi osobiście skierowanie odebrać.

Jeśli dokonuje tego w sposób elektroniczny, wysyła takie skierowanie do systemu P1. Skierowanie, w formie czterocyfrowego kodu, przekazywane jest pacjentowi (telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS lub pocztą elektroniczną).

Natomiast jeśli pacjent posiada IKP, informacja o wystawionym skierowaniu wysłana zostanie automatycznie za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS.

Inne skierowania, w tym do pracowni diagnostycznej, rehabilitacyjnej, na badania laboratoryjne, póki co wystawiane są tylko w wersji papierowej.

Instrukcja w zakresie sposobu realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne:

Lekarz ma założone konto wraz z uprawnieniami do systemu internetowego NFZ. Zlecenia na wyroby medyczne lekarz może również wystawiać za pośrednictwem aktualnie funkcjonującego w placówce systemu medycznego KS SOMED.

Po wystawieniu zlecenia, lekarz podaje pacjentowi nadany kod zlecenia lub na życzenie drukuje wniosek w wersji papierowej. Wówczas pozostawia wniosek w karcie pacjenta, a pacjent musi po takie zlecenie zgłosić się osobiście.

Sposób realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych:

SPZOZ PIASTUN na bieżąco wykonuje badania RTG, USG oraz badania laboratoryjne. Pacjent ze skierowaniem (lub e-skierowaniem) umawia termin przeprowadzenia badania, a następnie zgłasza się do przychodni w tym terminie celem jego przeprowadzenia.

Informacja o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta:

Na stronie www.pacjent.gov.pl każdy pacjent może założyć Internetowe Konto Pacjenta (IKP), które należy potwierdzić profilem zaufanym. Założenie i procedura aktywacji profilu zaufanego: www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

IKP umożliwia m.in. złożenie/zmianę deklaracji wyboru lekarza  POZ, otrzymywanie e-recept, e-skierowań, e-zwolnień oraz powiadomień o wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 (koronawirusa).